Eix Comercial del Poblenou

Eix Comercial del Poblenou

El Govern aprova un quart decret de mesures extraordinÓries per fer front a l'impacte sanitari, econ˛mic i social del COVID-19

28 de marš de 2020

El Govern ha aprovat avui un nou Decret llei de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social derivat de la greu situació d’emergència sanitària i social mundial provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Recuperació complement productivitat personal sanitari

La primera de les mesures és la que fa referència la recuperació del 100% de l’import del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la salut, establert al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball d’aquest personal.

Es tracta d’una mesura ja prevista al projecte de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2020, i que els treballadors afectats havien de percebre el proper mes d’abril. Atès que els pressupostos encara es troben en tràmit parlamentari, i tenint en compte l’elevada pressió a la que estan sotmesos els professionals sanitaris degut a la crisi del coronavirus, el Govern ha considerat pertinent i necessari incloure en aquest decret l’assoliment del 100% d’aquest complement de productivitat per tal de garantir el seu pagament al mes d’abril.

Coordinació dels serveis funeraris i límit al preu dels enterraments

La Generalitat limitarà el preu dels enterraments i fixarà un preu màxim per rebre la prestació bàsica que preveu la Llei. L’objectiu d’aquesta iniciativa és evitar possibles abusos per part de les funeràries

El Decret llei habilita la Secretaria de Salut Pública per exercir la coordinació de les competències sobre serveis funeraris a tot el territori. D’acord amb aquestes funcions de coordinació, la Secretaria podrà imposar obligacions addicionals de caràcter excepcional i transitori a les entitats relacionades amb la prestació d’aquests serveis, sens perjudici de les requises o expropiacions urgents que convingui adoptar. Finalment, l’exercici i el contingut dels drets de les persones usuàries dels serveis funeraris resten condicionats als requeriments de salut pública que estableixi la Secretaria de Salut Pública, la qual ha d’adoptar totes les mesures possibles per fer-los efectius.

Així, la Secretaria de Salut Pública pot disposar:

 • La classificació de cadàvers en grups, segons la causa de defunció, incloent-hi els canvis de classificació i l’adaptació dels requisits que hi siguin aplicables, d’acord amb l’evolució de les circumstàncies.
 • El transport urgent dels cadàvers al cementiri de la localitat o, si escau, a d’altres de properes, per a la seva inhumació o incineració immediates.
 • El transport de cadàvers per mitjà de qualsevol mitjà adient, amb l’adaptació, si escau, dels requeriments establerts reglamentàriament.
 • La prohibició de les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, així com les cerimònies de comiat, civils o religioses, que puguin comportar l’aglomeració de persones per evitar el risc de contagis.
 • L’establiment de restriccions en l’acompanyament dels cadàvers a la seva destinació final.
 • L’habilitació d’espais com a domicilis mortuoris altres que les sales de vetlla i els cementiris, establint-ne les condicions higièniques i sanitàries.
 • La prohibició de realitzar pràctiques sobre cadàvers.
 • L’autorització d’inhumacions fora de cementiris comuns establint les condicions higièniques i sanitàries.
 • L’adopció de totes aquelles mesures addicionals que siguin necessaris per garantir la salut pública i la de totes les persones, familiars o prestadores de serveis afectades.

Serveis de prestació forçosa

El text afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, que estableix que, mentre es mantingui la situació de greu emergència sanitària, aquests serveis poden ser declarats per l’autoritat competent en matèria de salut “serveis de prestació forçosa”. La finalitat d’aquesta mesura és, d’una banda, assegurar que la prestació d’aquests serveis en una situació de pandèmia com la que estem vivint es faci de manera contínua i universal. I, de l’altra, reduir riscos de malaltia o contagi entre la població.

Tenint en compte que el nombre de defuncions a Catalunya s’ha incrementat considerablement a causa del COVID-19 i, malgrat que fins al moment no hi ha evidències sòlides que es produeixi infecció a partir dels cadàvers amb persones difuntes per COVID-19, el Govern considera necessari establir mesures que permetin agilitar el temps de donar-los el corresponent destí final, d’acord amb les previsions normatives que, en matèria de serveis penitenciaris i policia sanitària mortuòria, resulten d’aplicació. Finalment, també es considera adient establir protocols de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matèria de trasllat per a la realització del seu destí final d’inhumació o incineració.

La declaració de prestació forçosa implica que l’òrgan competent en matèria de salut podrà  assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa en concret. Tal com preveu la Llei, es podrà escollir l’empresa funerària un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al tanatori i s’haurà de fer a proposta motivada de l’ens local territorial corresponent.

A més, aquest òrgan competent també haurà d’oferir a les persones usuàries un preu màxim del servei, en funció de la modalitat de servei, i que inclogui la prestació bàsica imposada legalment. Si les persones usuàries volen un servei superior, se n’acordarà el preu corresponent. D’altra banda, també es podrà optar entre enterrament o incineració, tot i que, en el cas que no hi hagi prou disponibilitat, es farà una inhumació provisional i, més endavant, la posterior exhumació i incineració. Igualment, en cas d’impossibilitat d’enterrament per manca d’espai als cementiris, es podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial. Es respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses, filosòfiques o culturals.

El Govern de la Generalitat establirà els mecanismes adients d’assistència psicològica, acompanyament i suport a la gestió del dol de les persones afectades i, sempre que sigui possible, tindrà en compte la pluralitat religiosa.

Mesures en l’àmbit de l’esport

Mentre es mantingui l’estat d’alarma, en exercici de les funcions de coordinació i control en l’àmbit de l’esport, s’adopten les mesures següents:

 • Se suspèn la realització d’assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que es tingui previst realitzar a partir de l’entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la suspensió, per raons de seguretat jurídica i evitar situacions d’indefensió, s’hauran de tornar a convocar i comunicar, respectant els períodes establerts legalment.
 •  Se suspèn la facultat per convocar per part dels òrgans competents procediments electorals per elegir la Junta Directiva o la Comissió Directiva de les entitats esportives a Catalunya. Els procediments electorals en curs resten suspesos fins a l’aixecament de l’estat d’alarma. En el termini d’un mes, comptador a partir de la data en què s’aixequi la suspensió, les juntes electorals de les entitats esportives han d’aprovar i publicar la reformulació del calendari que haurà de regir el procediment, respectant els terminis previstos per a cada fase del procediment electoral pendent de realitzar que hagués aprovat l’òrgan convocant i d’acord amb el que determina la normativa vigent en matèria d’esports sobre aquesta matèria.
 • El mandat dels òrgans directius de les entitats esportives a Catalunya que expiri durant l’estat d’alarma es perllonga automàticament fins que es pugui convocar i realitzar el corresponent procediment electoral, d’acord amb el que determina l’apartat b d’aquest article.

Suspensió d’assemblees i reunions presencials

El decret també preveu la suspensió de totes les assemblees de les entitats esportives a Catalunya fins a l’aixecament de l’estat d’alarma. En paral·lel, es suspenen les facultats dels responsables d’aquestes entitats per elegir-ne les juntes o comissions directives, i es fixa un termini d’un mes des de l’aixecament de la suspensió per reformular el calendari. En aquest sentit, s’estableix que, en el cas que algun mandat expiri durant l’estat d’alarma, es perllongarà automàticament fins que es pugui convocar el procediment electoral.

En el marc de les competències de la Generalitat, el decret també inclou mesures pel que fa a les reunions de les persones jurídiques de dret privat, com ara les cooperatives. Així, els terminis previstos de reunió queden suspesos fins a la finalització de l’estat d’alarma, tot i que es podran celebrar reunions i adoptar acords per videoconferència. Els terminis establerts per aprovar i presentar els seus comptes anuals també resten suspesos. En el cas de les juntes de propietaris en comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal, les reunions també queden suspeses amb l’opció de celebrar videoconferències, en un règim anàleg al de les cooperatives.

Activitat de les cooperatives

En l’àmbit específic de les cooperatives, el decret també regula la possibilitat de suspendre de forma parcial o total l’activitat cooperativitzada de les persones sòcies treballadores, sòcies de treball o persones treballadores, quan es donin els requisits següents:

 • Que la cooperativa tingui més de 100 socis/treballadors.
 • Que no es pugui fer l’assemblea ni de forma presencial ni telemàtica (a causa de les mesures sanitàries que cal portar a terme i a la manca de mitjans telemàtics).

El decret també preveu la pròrroga de sis mesos en el reemborsament de les aportacions de les persones sòcies que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma.

Esdeveniments culturals rellevants

El text també descriu els casos de suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, per la seva rellevància, envergadura i naturalesa internacional, requereixen una preparació especial i depenen en gran mesura de la mobilitat dels assistents, fins i tot, quan es preveu que tinguin lloc després de l’aixecament de l’estat d’alarma. A aquests esdeveniments culturals els serà d’aplicació els supòsit de la força major, sempre que es donin els requisits següents:

 • Que estiguessin programats i la venda de localitats iniciada abans del dia 13 de març del 2020.
 • Que totes o part de les actuacions preparatòries que siguin necessàries per garantir la celebració en les dates programades, obligatòriament s’hagin de portar a terme dins del període de l’estat d’alarma, o que la modificació de les que s’han fet abans no sigui factible, com a conseqüència de l’estat d’alarma. A tal efecte, es consideren actuacions preparatòries, entre d’altres, les contractacions logístiques o artístiques, l’obtenció de llicències o drets d’ocupació.

El Departament de Cultura determinarà quins esdeveniments compleixen aquests requisits, en funció de la seva repercussió econòmica, mediàtica i cultural, el nombre d’entrades venudes en el moment de declarar-se l’estat d’alarma i el manteniment de futures edicions.

Aquest Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Ktring De La Pepi
Parquets i Paviments F Peinado
Hotel acta voraport
FarmÓcia-ortopŔdia M. Prats
Cruixent
Academia AccÚs
Peixateria Germans Fimia
Carregant...
x
X