Eix Comercial del Poblenou

Eix Comercial del Poblenou

Criteri de la Direcció General de Treball sobre Expedients suspensius i de reducció de jornada pel Covid-19

24 de març de 2020

La Direcció General de Treball (DGT) ha publicat un Criteri, adjunt més avall, que indica com a destinatàries a les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes per considerar que és un assumpte d'interès comú.

1. Concepte de suspensió o reducció de jornada per causes de força majori causes econòmiques, tècniques, productives i organitzatives. (Articles 45 i 47de l'Estatut dels Treballadors)

Fa referència a les mesures de suspensió o reducció dejornada, articles 45 i 47 de l'Estatut dels Treballadors, quan concorrencauses objectives que justifiquen la suspensió temporal dels contractes ambexoneració de les obligacions recíproques de treballar i abonar salaris iconservació dels drets laborals bàsics.

Aquestes mesures poden ser adoptades per les empreses:

  • Com a mesures internes de flexibilitat o ajust davant d'una situació econòmica negativa, davant d'una reducció de la càrrega de treball o altres circumstàncies relacionades amb les fluctuacions de mercat.
  • Com a mesures que es deriven d'interrupcions o pèrdues d'activitat motivades per la concurrència de fets esdevinguts fora del cercle de l'empresa i que facin impossible, de manera temporal i reversible, continuar amb la prestació dels serveis.

2. La força major temporal

D'acord amb l'article 22.1 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març esconsideren provinents de força major temporal amb els efectes que preveu l'article 47.3 que remet a l'article 51.7, ambdós de l'Estatut dels Treballadors, les suspensions i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues deactivitat ocasionades pel Covid-19, i de manera concreta les degudes a les següents situacions:

  • La declaració de l'estat d'alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 demarç. En aquests casos serà necessari acreditar per l'empresa que la impossibilitat de continuar prestant serveis-total o parcialment- està causada per les diferents mesures de contenció incloses en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
  • Decisions vinculades amb el Covid-19 adoptades per les autoritats competents de les administracions públiques.
  • Les degudes a situacions urgents i extraordinàries provocades pel contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu que quedin degudament acreditades.
  • Suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general de la mobilitatde les persones i/o mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament de l'activitat conseqüència directa del Covid-19.

Informació ampliada al document adjunt.

Els nostres socis

Anytime Fitness Poblenou
Dental22
Flors Margarita
Vitaldent
Occident GCO,S.A
Play Escape room
Cruixent
Carregant...
x
X