Eix Comercial del Poblenou

Eix Comercial del Poblenou

Aprovada la reducciˇ del 50% del cÓnon de l'aigua per als mesos d'abril i maig

25 de marš de 2020

El Govern ha aprovat avui el Decret-Llei de mesures fiscals per donar suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi pel COVID-19. Entre d’altres mesures s’han inclòs -a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)- les reduccions transitòries en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua aplicable a contribuents domèstics, industrials i assimilables, i ramaders.

Per això, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la  crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'aplicarà una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua corresponent als següents usos de l’aigua:

  • S’amplia el cànon social a tots els trams de la factura. Als usuaris domèstics que ja gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua se’ls aplicarà un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum (fins ara s’aplicava al primer tram o tram de consum bàsic). A Cataluya hi ha actualment més de 52.000 famílies o persones de col·lectius vulnerables que ja gaudeixen del cànon social.
  • Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics. Als usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua, se’ls aplicarà un tipus de gravamen resultant d’aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret legislatiu 3/2003. Aquesta reducció s’afegeix -en els casos en què es compleixen els requisits previstos a la normativa- a les bonificacions d’ampliació del primer tram (del qual ja en són beneficàries més de 408.000 famílies a Catalunya).
  • Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i l’específic previstos en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s’aplicarà als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l’apartat 4 de l’article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l’apartat 4 de l’article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia elèctrica.
  • Reducció del 50% als usuaris ramaders. Als contribuents que efectuen usos ramaders d’aigua, se’ls aplicarà un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos en l’annex 6 de l’esmentat Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d’aplicació.

Aplicació automàtica i universal

Amb caràcter general, la reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua efectuats els mesos d’abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l’Agència corresponent al mateix període de consum.

Això no obstant, en els casos de contribuents als quals l’entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s’aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l’1 d’abril de 2020.

Per això l’Agència Catalana de l’Aigua, conjuntament amb la resta d’administracions actuants i els operadors públics i privats dels serveis d’abastament estan treballant per tal que la mesura sigui d’aplicació automàtica i universal, de manera que els usuauris no hagin de fer cap tràmit específic per tal de beneficiar-se’n.

50  milions d’euros per reduir l’impacte sobre la ciutadania i activitats econòmiques

El caràcter extraordinari i excepcional de la situació derivada de la declaració de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19 requereix l'adopció amb urgència de mesures que puguin compensar, en la mesura del possible, els efectes socials i econòmics que té i pot tenir més endavant la situació creada.

En l’àmbit de competències de l’Agència Catalana de l’Aigua, en tant que organisme que gestiona el cànon de l’aigua, tribut ambiental afectat al finançament de la despesa pública vinculada al cicle integral de l’aigua, es considera que la reducció temporal dels tipus de gravamen d’aquest tribut pot ser una mesura que no només compensi els efectes econòmics de l’actual situació sobre famílies i indústries sinó que contribueixi a la reactivació de l’economia catalana.

L’increment de consum que provoca la situació d’aïllament recomanada per les autoritats, així com els efectes sobre l’economia de particulars i indústries que aquesta situació provoca, obliguen a l’Administració, en aquest cas a l’ACA a adoptar mesures compensatòries i així mateix, a protegir als més vulnerables. En aquest sentit  també s’ha considerat necessari, en aquests mesos, mantenir la tarifa social 0 per a persones especialment vulnerables, d’acord amb allò previst en l’article 69.8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, en tots els trams de consum que assoleixin, i no només en el primer tram. 

L’impacte econòmic d’aquestes reduccions en el pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua, tenint present que la reducció afecta al tipus domèstic, així com a l’industrial i assimilable, i a la tarifa social aplicable a partir del segon tram de consum, i pressumint que aquesta tarifa s’estendrà a ciutadans que passaran a estar en situació de vulnerabilitat coma conseqüència d’aquesta situació excepcional, s’ha xifrat en 50 milions d’euros.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Parquets i Paviments F Peinado
Home i Dona
Trigo (pan y postres)
Delicatessen argentina
Centre d'estŔtica Miryam
Les tisores de poble9
Ďptica Poblenou
Carregant...
x
X