Eix Comercial del Poblenou

Eix Comercial del Poblenou

Bases

Condicions generals de la promoció

L’Eix comercial juntament amb alguns socis de l’eix, amb el propòsit de premiar els seguidors de les seves xarxes socials, inicia una serie de sorteigs entre les persones seguidores del perfil oficial a Instagram de l’Eix Comercial Poblenou (@eixpoblenoubcn) i demanen que: les persones segueixin els perfils esmentats en la publicació (veure punt 2 i 4), facin m’agrada i comentin la publicació on s’esmenta el present sorteig complint les condicions per participar-hi. La participació en aquest sorteig és gratuïta.

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a  EIX COMERCIAL i no a Instagram. La informació que proporcioni només s'utilitzarà per a tramitar la participació del sorteig i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador.

Àmbit territorial

No hi ha limitacions d’àmbit territorial per participar-hi.

Data d’inici i acabament del sorteig

S’han fixat varies dates de publicacions dels sorteigs (1 per mes). 

Es podrà participar entre l’hora de publicació del contingut a Instagram i durant una setmana a la mateixa hora. Les dates fixades pels sorteigs son: 

 • Bike to Deliver: 18 de febrer de 2022 a les 12h. Resolució sorteig 25 febrer de 2022.
 • Venero: 23 de març a les 12h de 2022. Resolució sorteig 30 de març de 2022.
 • Teixidó: 20 d’abril de 2022 a les 12h. Resolució sorteig 27 d’abril de 2022.
 • Xagrí: 19 de maig de 2022 a les 12h. Resolució sorteig 26 de maig de 2022.
 • Ginko llar: 21 de Juny de 2022 a les 12h. Resolució sorteig 28 de juny de 2022..
 • Dental 22: 15 de Juliol de 2022 a les 12h. Resolució sorteig 22 de juliol de 2022.

La persona guanyadora del sorteig s'anunciarà a través de la pròpia publicació del sorteig i s’informarà per missatge privat.

Organitzador de la promoció

L’organitzador de cada sorteig será la propia botiga: 

 • Bike to Deliver: C/ Marià Aguiló, 66. 08005 Barcelona
 • Venero: C/ Pujades, 190,  08005 Barcelona
 • Teixidó: C/ Pallars, 224, 08005 Barcelona
 • Xagrí: Rambla del Poblenou, 81, 08005 Barcelona
 • Ginko llar: C/ Marià Aguiló, 59, 08005 Barcelona
 • Dental 22: C/ Almogàvers, 225, 08005 Barcelona

i col·labora en tots els sorteigs l’Eix Comercial Poblenou.

Procediment del sorteig i premis

La dinàmica consistirà en fer m’agrada a la publicació publicada, etiquetar un amic o amiga en un comentari i si es vol, compartir-ho a stories. Es pot participar totes les vegades que es vulgui, sempre i quan a cada comentari només s’etiqueti a un amic o amiga i es compleixin les condicions especificades en aquestes bases.

Qui guanya

La persona guanyadora serà triada aleatòriament entre totes les persones que comentin la publicació. Posteriorment es comprovaran que aquestes persones compleixin les condicions del sorteig: que hagin fet m’agrada a la publicació, que hagin fet una menció i que siguin seguidores del perfil de l’Eix (@eixpoblenoubcn) i dels comptes d’instagram de les botigues participants. 

 • Bike to Deliver: @biketodeliverbcn
 • Venero: @venero_bcn
 • Teixidó: @teixidobotiga
 • Xagrí: @xagri_sabateria
 • Ginko llar: @ginkollar
 • Dental 22: @dental22.bcn

En cas de no poder-se posar en contacte amb la persona guanyadora en el període d’una setmana posterior al primer contacte, o que la persona seleccionada aleatòriament no compleixi les condicions esmentades en aquestes bases, es farà el traspàs del premi a la persona suplent, que per defecte serà la persona immediatament posterior a la persona guanyadora en el llistat de participants.

El premi

Els premis son els esmentats en la pròpia publicació. 

En cap cas el premi es pot canviar per diners ni per qualsevol altre producte de la botiga participant.

Comunicació

L’Eix es reserva el dret de comunicar a les  seves xarxes socials i a la seva pàgina web el nom de la persona guanyadora del sorteig. Només pel fet d’acceptar el premi, el beneficiari autoritza a l’Eix comercial Poblenou a utilitzar, si cal, la seva imatge en l’explotació publicitària que es faci del premi concedit.  L’acceptació del premi implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Qui hi pot participar

És imprescindible que la persona participant sigui major de 18 anys i seguidor del perfil oficial de l’Eix Comercial Poblenou (@eixpoblenoubcn)  i les botigues participants a Instagram (veure punt 4), que serà la persona que, si s’escau, haurà de recollir el premi. En cas contrari no podrà participar en el sorteig.

És imprescindible acceptar les condicions de l’aplicació del sorteig. En cas de no acceptar la sessió de les dades sol·licitades l’usuari no podrà participar al sorteig. En cas que el comentari no compleixi els requisits especificats en el punt 4 d’aquestes bases o incompleixi la normativa d’Instagram, serà exclòs del sorteig.

Les persones que realitzin pràctiques il·lícites en la participació del sorteig quedaran automàticament excloses del mateix. Queden exclosos del sorteig els treballadors o col·laboradors usuals de les propies botigues participants així com els familiars.

Protecció de dades

Les dades personals dels participants en aquest sorteig i la imatge del guanyador queden subjectes a la mateixa política de protecció de dades que l’Eix Comercial ja duu a terme respecte dels seus clients i, per tant, seran objecte de tractament en els mateixos termes i condicions que es tracten les dades personals dels clients, dels quals aquests són coneixedors. La informació detallada de la nostra política de privacitat es troba a https://www.eixcomercialpoblenou.com/cat/avis-legal.html. El nom i la imatge del guanyador es podran difondre al web de l’Eix Comercial Poblenou, a les xarxes socials i publicacions pròpies.

Límit de responsabilitats

L’Eix Comercial Poblenou no es farà responsable d’aquelles transmissions electròniques que arribin incomplertes, s’efectuïn amb retard, es perdin, siguin invàlides en conformitat amb allò establert en les presents bases, s’enviïn a través de canals no establerts en el sorteig o siguin confuses per qualsevol motiu (errors tècnics inclosos, però no limitats, al mal funcionament de qualsevol xarxa, hardware, software, error humà, tècnic o de qualsevol altre tipus), que puguin succeir al processar les participacions.

Excepte que la Llei especifiqui expressament el contrari, l’Eix Comercial Poblenou no serà responsable pels danys i perjudicis que pogués patir el guanyador amb motiu de la participació en el present sorteig o per l’ús inadequat dels premis. La participació en aquest sorteig suposa la plena acceptació de les presents bases.

Descarrega les bases

Carregant...
x
X